Terms of use

Všeobecné obchodní podmínky

 • Základní informace
 • Vydavatelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen Podmínky) je společnost BARAD-DUR, s.r.o. se sídlem Purkyňova 6, 415 01 Teplice, Česká republika, IČ: 25406752, místo registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová značka: C 15852, e-mail: info@eduxxl.com (dále jen Provozovatel).

  Tyto Podmínky stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi Provozovatelem a jeho Klienty a dále upravují vzájemná práva a povinnosti Klienta a Provozovatele při při poskytování dalších služeb, souhlasy Klienta s předáváním Osobních údajů Klienta, pravidla odpovědnosti Klienta a Provozovatele za plnění povinností ze smluv a za škodu, a dále postup při provádění změn Podmínek.

 • Definice pojmů
 • Pojmy používané v těchto Podmínkách mají následující význam:

  • Službou se rozumí portál pro párování nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání provozovaný Provozovatelem na stránkách http://www.eduxxl.com.
  • Smlouvou se rozumí smlouva mezi Provozovatelem a Klientem o používání Služby.
  • Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy používá Službu.
  • Uživatelským účtem se rozumí účet vytvořený registrací Klienta na internetových stránkách Služby.Úroveň Uživatelského účtu určuje míru dostupnosti jednotlivých částí Služby.
  • Vzdělávací aktivitou se rozumí činnost prováděná za účelem přenosu vědomostí, znalostí a zkušeností mezi Klienty.Pořadatelem Vzdělávací aktivity se rozumí Klient, který Vzdělávací aktivitu vytvořil na stránkách Služby nebo který dobrovolně převzal pořadatelskou roli od jejího stávajícího pořadatele.
  • Sazebníkem poplatků se rozumí sazebník poplatků spojených s provozováním Služby vydaný Provozovatelem a zveřejněný na stránkách Služby.
  • Předplatným se rozumí poplatek za časově omezené navýšení Úrovně uživatelského účtu podle platného Sazebníku poplatků.
 • Vznik smluvního vztahu
  • K uzavření Smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem dochází v okamžiku, kdy Klient potvrdí, že souhlasí s těmito Podmínkami a zaregistruje se na stránkách Služby. Zadáním požadovaných údajů a odsouhlasením těchto Podmínek dojde k vytvoření Uživatelského účtu.
  • Smluvní vztah mezi Klientem a Provozovatelem se kromě těchto Podmínek řídí též Sazebníkem poplatků. Souhlas s platným Sazebníkem poplatků Klient vyjadřuje zaplacením Předplatného na zvolené období. Změna Sazebníku poplatků nemá vliv na předplatné, které již bylo Klientem uhrazeno.
  • Smlouva se uzavírá vždy na žádost Klienta a je uzavřena na dobu neurčitou.
  • Sjednáním Smlouvy nebo jejího dodatku Klient stvrzuje, že se seznámil se zněním všech smluvních dokumentů, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními.
 • Používání Služby
  • Rozsah používání Služby Klientem je dán Úrovní jeho Uživatelského účtu. Bezprostředně po registraci Úroveň Uživatelského účtu umožňuje používání Služby v omezené míře. Uživatel může následně zvýšit Úroveň svého Uživatelského účtu a tím i možnosti používání Služby zaplacením Předplatného. Po vypršení předplaceného období je Uživatelský účet automaticky nastaven zpět na nejnižší Úroveň. Uživatel je na blízké vypršení Předplatného upozorněn e-mailem a má kdykoliv možnost předplacené období prodloužit. Úroveň Uživatelského účtu je přenastavena po připsání platby na účet Provozovatele.
  • Klient je po svém přihlášení oprávněn prostřednictvím webového rozhraní Služby:
   • vkládat popisy poptávaných nebo nabízených Vzdělávacích aktivit.
   • přidávat učební materiály a multimediální obsah související s obsahem vložených Vzdělávacích aktivit.
   • komunikovat s ostatními Klienty pomocí textových zpráv.
   • aktivně se hlásit na zvolené Vzdělávací aktivity.
   • účastnit se videokonferencí Vzdělávacích aktivit.
  • Pořadatel Vzdělávací aktivity je navíc oprávněn prostřednictvím webového rozhraní Služby:
   • aktivně zvát ostatní Klienty na Vzdělávací aktivitu.
   • zrušit Vzdělávací aktivitu.
   • měnit nastavení Vzdělávací aktivity včetně časového harmonogramu konání jednotlivých sezení.
   • určit podmínky pro konání Vzdělávací aktivity a podmínky pro účast na Vzdělávací aktivitě včetně požadovaného finančního ohodnocení.
   • potvrdit, zamítnout nebo kdykoliv ukončit účast jiného Klienta na Vzdělávací aktivitě.
   • zrušit či přeplánovat jednotlivá sezení Vzdělávací aktivity.
  • Klient se zavazuje, že:
   • nebude posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek Služby žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které jakýmkoli způsobem porušují nebo narušují práva Provozovatele či práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví, práva na utajení a právo na ochranu soukromí). Klient kromě toho nesmí vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé.
   • nebude prostřednictvím formulářů na stránkách Služby vkládat nepravdivý, zavádějící nebo irelevantní obsah (spam).
   • nebude bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv duševního vlastnictví posílat ani jinak zpřístupňovat na stránkách Služby díla či materiály, ke kterým nevlastní tato práva.
   • nebude podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Služby, ani nebude způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Provozovatele.
   • se nebude vydávat za jinou osobu/subjekt ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.
   • nebude používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo Provozovatelem) k vkládání, čtení nebo analýze obsahu Služby.
   • nebude používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení Služby.
  • 4.5. Provozovatel je oprávněn:
   • bez náhrady zrušit Uživatelský účet Klienta, který poruší kterékoli ustanovení těchto Podmínek.
   • odstranit nebo upravit jakýkoliv obsah vložený Klientem, pokud je v rozporu s těmito Podmínkami.
   • pořizovat záznam z videokonferencí Vzdělávací aktivity, zpřístupnit jej účastníkům Vzdělávací aktivity a s jejich souhlasem i jakýmkoliv dalším osobám.
   • přerušit či omezit poskytování Služby na nezbytně nutnou dobu při úpravách, údržbě či opravách Služby. Smluvní strany se dohodly, že přerušení či omezení poskytování služeb za podmínek podle tohoto odstavce nebude považováno za porušení smluvních závazků a nebude mít vliv na jakékoliv další povinnosti smluvních stran.
 • Ochrana osobních údajů
 • Informace o Klientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Klient souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Provozovatele. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Klienta odstranit z databáze. Osobní údaje Klienta jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Klient Provozovatel nepředává třetím osobám. Na stránkách Služby jsou zobrazeny osobní údaje Klienta v míře, kterou si sám zvolí v nastavení svého Uživatelského účtu.

 • Zánik smluvního vztahu
  • Provozovatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět s tím, že smluvní vztah končí uplynutím výpovědní doby v délce jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi zaslané Klientovi elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v nastavení jeho Uživatelského účtu.,. Právo Klienta na vypořádání zůstatku Předplatného je vždy zaručeno.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit s okamžitou platností od Smlouvy, jestliže Klient poruší tyto Podmínky.
  • Klient je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu vypovědět Smlouvu pomocí tlačítka pro zrušení Uživatelského účtu na stránkách Služby. Smluvní vztah zaniká zobrazením potvrzení o zrušení Uživatelského účtu na obrazovce Klienta. Klient bere na vědomí, že jiné způsoby vypovězení Smlouvy nebudou akceptovány, pokud z příslušné právní úpravy nevyplývá výslovně jinak. Vrácení zůstatku Předplatného si Klient může vyžádat písemně zasláním žádosti na e-mailovou adresu Provozovatele.
  • Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit kdykoli také po vzájemné dohodě. Podmínky ukončení (zejména termín, vypořádání vzájemných závazků) budou sjednány v této dohodě.
  • Se zánikem smluvního vztahu je zrušen i Uživatelský účet Klienta.
 • Ostatní ustanovení
  • Veškerá komunikace (včetně doručování oznámení, zásilek, apod.) mezi Provozovatelem a Klientem probíhá výhradně elektronicky, prostřednictvím e-mailu nebo Uživatelského účtu.
  • Klient souhlasí s tím, aby mu Provozovatel poskytoval informace ve smyslu § 1828 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na svých internetových stránkách.
  • Provozovatel zveřejňuje aktuální znění Podmínek a Sazebníku na svých internetových stránkách.
  • Provozovatel je oprávněn navrhovat změny Podmínek zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb Klientům a s ohledem na své obchodní cíle. Provozovatel poskytne informace o navrhované změně Podmínek nejméně 1 měsíc před navrhovaným dnem účinnosti navrhovaných změn. Pokud Klient písemně neodmítne navrhovanou změnu Podmínek nejpozději 1 den před navrhovaným dnem účinnosti, platí, že navrhovanou změnu Podmínek přijal. Pokud Klient písemně odmítne navrhovanou změnu Podmínek, má Provozovatel i Klient právo vypovědět smlouvu s okamžitou účinností.
 • Závěrečná ustanovení
  • Veškeré právní vztahy, vznikající na základě nebo v souvislosti se Službou, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Služby realizováno.
  • Klient i Provozovatel vynaloží maximální úsilí k tomu, aby jakékoli sporné záležitosti vyřešili smírnou cestou, s přihlédnutím k oprávněným zájmům Klienta i Provozovatele. Není-li mezi Klientem a Provozovatelem dohodnuto jinak, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky.
  • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek nebo Sazebníku neplatným, neúčinným, nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelné od ostatních ustanovení daného dokumentu, které zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.

  Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2014.